ART – Active Recovery Triad (actieve herstel triade)

In Nederland zijn naar schatting 8.000 tot 9.000 mensen met een visuele beperking en een ernstige psychiatrische aandoening*. Een gering aantal cliënten ontvangt hiervoor langdurige intensieve en gepersonaliseerde zorg vanuit expertisecentra voor blinden en slechtzienden.

Het verlenen van deze zorg is uitdagend vanwege de kwetsbaarheid van cliënten en de complexiteit van problemen. Cliënten hebben vaak behoefte aan meer zelfstandigheid en verbondenheid, maar hebben veel moeite om dit te bereiken. Hulpverleners ervaren dilemma’s tussen het werken aan herstel en het bieden van veiligheid en bescherming. Dit leidt tot situaties waarin vooruitgang stagneert.

ART

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is een nieuwe standaard ontwikkeld voor langdurige zorg die hierin uitkomst zou kunnen bieden, genaamd Active Recovery Triad (ART). Binnen ART zijn openheid, aandacht, vertrouwen en het inzetten van een presente benadering van belang om te kunnen werken aan herstel en persoonlijke groei. Het is de kunst cliënten uit te dagen met onophoudelijk vertrouwen, onbevooroordeeld luisteren en nabij zijn. Dit gebeurt binnen een actieve ‘triade’ van cliënt, naasten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners.

Active staat voor de tijdelijkheid van ART (maximaal 36 maanden), het kiezen van de plek waar de cliënt woont (doorstroom naar andere woonvormen, zelfstandig wonen), en een actieve houding van de cliënt, naasten en hulpverleners.

Recovery of herstel van de cliënt richt zich op zijn of haar gezondheid, identiteit, dagelijks leven en maatschappelijke rollen.

En de Triade verwijst naar de behandelrelatie, het ART team en de gehele organisatie die met ART gaat werken.

De kunst van ART gaat over echt contact maken en weer aansluiting vinden bij de oorspronkelijke wensen en behoeften van cliënten. Men richt zich hierbij niet op symptoomstabilisatie maar op het ondersteunen van persoonlijk en maatschappelijk herstel. Eigen regie, inzet en kracht zijn daarbij van groot belang.

Bekijk onderstaand animatiefilmpje over het ART project binnen de Robert Coppes Stichting:

Onderzoek

Op basis van Participatief Actie Onderzoek met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden wordt gekeken hoe dit veelbelovende kader zou kunnen passen binnen de langdurige zorg voor mensen met een visuele beperking en een ernstige psychiatrische aandoening.

Een passend ‘ART-VI’ model zal ontwikkeld worden dat aansluit bij de behoeften van deze zowel fysiek als mentaal zwaar belaste doelgroep. Ook worden de effecten hiervan gemeten op kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven, en wordt een uitgebreide procesevaluatie uitgevoerd. Inzicht in de effecten van ART-VI zal bijdragen aan de verdere implementatie en borging van dit model in de praktijk en kan andere teams en organisaties stimuleren om het model te gebruiken.

Afbeelding van kenniscirkel die verschillende fasen in het onderzoek weergeeft

Resultaat

De uitkomsten van dit onderzoek moeten leiden tot een goed onderzocht en passend ART-VI model voor de gespecialiseerde langdurige zorg voor cliënten met een visuele beperking en EPA, dat in potentie ook binnen andere organisaties die werken met deze doelgroep geïmplementeerd kan worden.

Informatie

Wilt u meer informatie over het ART project? Neem dan contact onze afdeling Expertise, Innovatie en Kennis.

Tel: 073-657 91 57

Mail: info@robertcoppes.nl

Afbeelding van persoon met een visuele beperking en de begeleider die naast haar staat

* Onder ernstige psychiatrische aandoeningen wordt verstaan een mentale, emotionele of gedragsstoornis (zoals een depressieve stoornis, schizofrenie, bipolaire stoornis of persoonlijkheidsstoornis), die een episodisch, terugkerend of aanhoudend patroon vertoond en die de belangrijke activiteiten in het dagelijks leven ernstig beïnvloedt.