Begin april opent ZonMw twee subsidierondes voor praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek voor mensen met een visuele beperking. Ter voorbereiding op deze rondes nodigen Bartiméus, Koninklijke Visio en de Robert Coppes Stichting (het Consortium Visueel) u uit om uiterlijk 11 maart 2020 hiervoor onderzoeksideeën in te dienen.

Inleiding en procedure

Begin april stelt ZonMw een oproep open voor het indienen van uitgewerkte onderzoeksaanvragen voor praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van mensen met een visuele beperking.

 • In gesloten ZonMw rondes kunnen de erkende ZG-expertiseorganisaties (Bartiméus en Visio) en de Robert Coppes Stichting in consortiumverband onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen.
 • De open subsidieronde biedt ruimte voor innovatie, actuele ontwikkelingen en indiening door andere organisaties. Afstemming en samenwerking met tenminste één van de organisaties Bartiméus, Koninklijke Visio of Robert Coppes Stichting is daarbij verplicht.

Een toelichting op de oproep en de specifieke randvoorwaarden die ZonMw daaraan stelt, verwachten we begin april 2020. Dit betekent dat we voor nu nog geen inschatting kunnen geven over de gewenste looptijd en omvang (budget) van de onderzoekprojecten. Deze subsidierondes maken deel uit van het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten.

Het consortium Visueel dient de subsidieaanvragen naar verwachting eind mei 2020 in bij ZonMw. Het opstellen van goede subsidieaanvragen gebeurt in nauwe afstemming met de verschillende partijen. Dit vraagt om voldoende tijd en voorbereiding. Het consortium Visueel heeft daarom besloten om te gaan werken met een interne voorbereiding van de aanvragen in de vorm van onderzoeksideeën.

Dit betekent dat er tot 11 maart de gelegenheid is om onderzoeksideeën in te dienen  bij het Consortium. Medio maart beoordeelt zij alle onderzoeksideeën op relevantie voor de praktijk en de doelgroep en op aansluiting bij de programmalijnen. Vervolgens worden de hoogst geprioriteerd ideeën uitgewerkt tot subsidieaanvragen voor de open en gesloten ZonMw rondes.  

Doel en inhoudelijk thema

In een onderzoeksidee geef je een kort en bondig voorstel voor een praktijkgericht of wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van leven en/of verbetert de participatie van mensen met een visuele beperking in de samenleving. Het onderzoek past inhoudelijk bij één of meer van de vijf programmalijnen Visueel:  

 • Ik zit goed in mijn vel

 • De wereld is (voor mij) toegankelijk

 • Mijn mogelijkheden en beperkingen zijn goed in beeld

 • Ik krijg de juiste, professionele zorg

 • Technologie biedt mij kansen

Je kan meer lezen over de programmalijnen op de websites van BartiméusKoninklijke Visio en Robert Coppes Stichting.  

Randvoorwaarden

Onderzoeksideeën moeten, naast bovenstaande inhoudelijke randvoorwaarden, ten minste voldoen aan het volgende:

 • De onderzoeksvraag komt voort uit een vraag of behoefte van de doelgroep en/of de beroepspraktijk van professionals. Het project levert dan ook kennis of een innovatief product op dat toepasbaar is in die praktijk.
 • Mensen met een visuele beperking, ervaringsdeskundigen, participeren als adviseur of partner in het onderzoeksproject. Maak in je onderzoeksidee daarom aannemelijk dat deze gedragen wordt door de doelgroep. Beschrijf bovendien hoe ervaringsdeskundigen als adviseur of partner in het onderzoek betrokken worden. Hierbij kun je ten tijde van het onderzoek een beroep doen op een pool van ervaringsdeskundigen vanuit de Oogvereniging. Als hulpmiddel kun je via deze link de participatiematrix gebruiken, waarin je per onderzoeksfase de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen kunt aankruisen.
 • Onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen in ieder geval de beroepspraktijk (Bartiméus, Visio en Robert Coppes) en wetenschappelijke, hbo-, mbo- of andere kennisorganisaties. 
 • Waar inhoudelijk relevant, werkt het project samen met andere stakeholders zoals gemeenten, bedrijven, ziekenhuizen, ouderenzorg, ggz, en gehandicaptenzorg.
 • Resultaten uit onderzoeksprojecten komen openbaar beschikbaar en worden actief gedeeld met belanghebbenden in Nederland. Betrokken organisaties zorgen voor de toepassing/implementatie van de resultaten van het onderzoek in hun dagelijkse werk.

Format en indienen

Voor het indienen van uw onderzoeksidee dient u het ‘Format onderzoeksidee’ in te vullen in het Nederlands. U kunt dit format aanvragen bij onderstaande contactpersonen. U kunt uw idee uiterlijk woensdag 11 maart 2020 insturen.

Het onderzoeksidee zal beoordeeld worden door de drie kennisdirecteuren van Bartiméus, Visio en Robbert Coppes Stichting en twee ervaringsdeskundigen. Rond 18 maart ontvangt u bericht of u uw onderzoeksidee verder mag uitwerken tot een aanvraag voor de ZonMw subsidierondes. Op 1 april ontvangt u vervolgens meer informatie over indienen en de specifieke voorwaarden van ZonMw voor de subsidieaanvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen:

 • Bartiméus: Ruud Tap, coördinator wetenschappelijk onderzoek, Bartiméus, T: 06-38077865; e-mail: rtap@bartimeus.nl
 • Koninklijke Visio: Liset Grooten, beleidsmedewerker Research, T: 06-52411988; e-mail: lisetgrooten@visio.org
 • Robert Coppes Stichting: Hilde van der Aa, onderzoekscoördinator, T: 073-6579157; e-mail: HvdAa@robertcoppes.nl

Meer nieuws

Ga naar de bovenkant